NIEUWS

Het beschikbaar hebben van kwalitatief goed water wordt steeds belangrijker, Wij zien ook dat zomers zicht steeds meer kenmerken door lange periodes van droogte en daling van het grondwaterpeil. Om in de toekomst verzekerd te zijn van voldoende beschikbaar water werken drie papierfabrieken in Eerbeek – Stora Enso De Hoop, Coldenhove en Folding Boxboard Eerbeek […]

15 April 2024 | Onderhoud Reactor. Momenteel wordt groot onderhoud gedaan aan de anaerobe reactor.  De tank wordt gereinigd, geïnspecteerd en enkele technische aanpassingen gedaan. Reactor moest hiervoor geheel biogasvrij …

15 januari 2024 | Ontmantelen biogasmotoren van wkk installatie. De oude biogasmotoren, welke zijn afgeschreven en al enkele jaren uit bedrijf zijn, worden gedemonteerd en afgevoerd.           …

18 december 2023 | I.v.m. het sluiten van Papierfabriek Stora Enso De Hoop, is de huidige verblijftijd van het water te lang in de huidige beluchtingsbassins. Momenteel worden er drijvende …

16 november 2023 | I.v.m. het sluiten van Papierfabriek Stora Enso De Hoop zijn de procesomstandigheden anders geworden en is het nodig om snel een aanpassing door te voeren aan …

Bedrijfsbezoek van ambtenaren van Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Triskelion voormalig TNO, Kenniscentrum Duurzaam Verpakken, VNO-NCW en brancheorganisatie’s Energie&Milieu VNP, CBA en Kartoflex. Doel van de excursie is om …

14 juli 2021 | Voordat het water anaeroob wordt gezuiverd gaan we het voortaan voorverzuren. Deze tussenstap in het zuiveringsproces zorgt ervoor dat IWE het proces nog beter beheerst. Om …

21 mei 2021 | IWE inspecteert de zuiveringsinstallatie dagelijks om tekortkomingen en storingen voor te zijn. Om de kwaliteit van de inspecties te verhogen en corrigerende maatregelen makkelijker te maken, …

25 april 2021 | Op basis van geluidsmetingen in de omgeving van Industriewater Eerbeek is besloten om enkele geluidsschermen te plaatsen. De geluidsemissie voldoet nu aan de wet- en regelgeving …

22 maart 2021 | IWE is begonnen met project Delphi. Dat is de transformatie naar een datagedreven organisatie. Delphi is ontstaan vanuit de visie dat de processen nu en in …

3 maart 2021 | Inwoners van Eerbeek, Brummen en omgeving kunnen vanaf nu zonnestroom afnemen uit hun eigen achtertuin. Op de voormalige stortplaats van de papierfabrieken DS Smith en Mayr-Melnhof …

2019 | In het netwerk van het Gelders Energieakkoord hebben zich bijna 250 organisaties verenigd. Het streven is dat de Gelderse CO2-uitstoot in 2030 met 55 procent is teruggebracht. In …

2019| Circulaire economie en de initiatieven die de regio op dat gebied ontwikkelt, waren aanleiding om Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) uit te nodigen voor een bezoek aan Industriewater Eerbeek. …

Industriële afvalwaterzuivering is in de praktijk heel complex. Om die reden werken Stichting Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie (SKIW) en branchevereniging Envaqua graag samen. De deelnemers wisselden tijdens een themadag bij IWE …

De ontwikkeling van anaeroob zuiveren heeft niet stilgestaan. Met de vervanging van de derde anaerobe reactor is dit deel van het zuiveringsproces helemaal state of the art. Het gesloten systeem …

Slib is een grote afvalstroom. Onderzoek naar hergebruik was daarom zeer de moeite waard. Inmiddels heeft dat geleid tot het gebruik van een slibdrooginstallatie die slib omzet in korrels die …

Het beluchtingssysteem van het aerobe bassin verbruikte zoveel energie dat het systeemaan revisie toe was. Tijdens het groot onderhoud is meteen de beluchtingscapaciteit vergroot.

De directie Rijkswaterstaat Noord-Oost Gelderland stelde zich bij Industriewater Eerbeek op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de afvalwaterzuivering. Een goede relatie met het bevoegd gezag werpt altijd vruchten …

Industriewater Eerbeek
Kanaalweg 8a 6961 LW Eerbeek – Postbus 13 6960 AA Eerbeek – Telefoon 0313 – 670 470