ZO WERKT CIRCULAIRE PRODUCTIE

IWE 2021

Klik op de elementen in de afbeelding voor meer informatie.

IWE 2021
PROCESWATER / INFLUENT VOORBEZINKING Buffer Nutriënten (afvalwater) Voorverzuring Anaerobe zuivering Biogas Overtollige bacteriën Beluchting Aerobe zuivering Nabezinking Waterlozing Ijssel Ontharding Desinfectie en filtratie Droging slib

PROCESWATER / INFLUENT

Het afvalwater (met vaste en opgeloste stoffen) van de papierfabrieken komt via een riolenstelsel bij Industriewater Eerbeek.

VOORBEZINKING

De vaste stoffen (vezels, krijt en klei), scheiden zich van het water met opgeloste stoffen (organisch materiaal). Industriewater Eerbeek zuivert de opgeloste stoffen met bacteriën, die behalve de vervuiling in het water stikstof en fosfaat nodig hebben.

Buffer

Het overtollige water wordt opgeslagen in de buffer.

Nutriënten (afvalwater)

We vullen deze nutriënten aan met specifiek afvalwater van andere bedrijven waardoor chemicaliën overbodig zijn.

Voorverzuring

Het water wordt voorverzuurd in een overkapte voorverzuringstank met twee compartimenten van ieder 1250 m3.

Anaerobe zuivering

In de eerste stap van het zuiveringsproces zetten bacteriën ongeveer 75 procent van het opgeloste organische materiaal om in biogas.
Dit gebeurt onder anaerobe (zuurstofloze) omstandigheden waarin de bacteriën zich zo snel vermenigvuldigen dat we ze regelmatig moeten afromen.

Biogas

We reinigen het biogas dat vrijkomt bij de anaerobe zuivering met een wasvloeistof die 99 procent van de zwavelhoudende stoffen (H2S) verwijdert. Een biologische reactor regenereert de vervuilde wasvloeistof door zwavel af te scheiden. Daarna gaat de wasvloeistof opnieuw het proces in. Voordat het biogas geleverd wordt aan DS Smith De Hoop verwijdert IWE nog vocht en het laatste beetje H2S.

Overtollige bacteriën

We verkopen deze overtollige bacteriën aan zuiveringsinstal­laties die ze kunnen gebruiken.

Beluchting

De tweede, zuurstofrijke stap zuivert de resten (circa 10 procent) van gemakkelijk afbreekbaar organisch materiaal uit het water. Deze stap reduceert ook de geuremissie.

Aerobe zuivering

Aerobe of zuurstofminnende bacteriën doen hun werk. Aan het einde van deze derde stap is het water schoon.

Nabezinking

In de laatste stap van het reinigingsproces halen we de bacteriën uit het water; zij doen opnieuw dienst als vuilverwijderaars het begin van de derde processtap. Overtollige bacteriën gaan naar de slibverwerking.

Waterlozing Ijssel

Een deel van het gezuiverde water wordt geloosd in de IJssel.

Ontharding

Een deel van het gezuiverde water vloeit naar de retourwaterbereidingsinstallatie, die het zonder toevoeging van chemicaliën ontdoet van een overmaat aan opgeloste kalk.

Desinfectie en filtratie

Na filtratie en desinfectie gaat dit retourwater naar papierfabriek DS Smith De Hoop, dat het water gebruikt in zijn processen en als vervanger van grondwater. IWE gebruikt een deel ervan als vervanging van grondwater.

Droging slib

Het bezonken slib van de papierfabrieken en de afgeroomde bacteriën wordt na ontwatering extern verwerkt.

De natuur bewijst ons enorme diensten met bijvoorbeeld zijn water, voedsel, (bouw)materialen en mogelijkheden om te recreëren. Door de groeiende wereldbevolking en de stijgende welvaart staat het natuurlijk kapitaal echter onder grote druk. IWE draagt daarom vol overtuiging zijn steentje bij om natuurlijke rijkdommen in stand te houden. Alleen dan kunnen toekomstige generaties blijvend profiteren van economische kansen die de natuur biedt. Om die reden konden we in november 2016 als een van de eerste bedrijven het Business Akkoord Natuurlijk Kapitaal onderschrijven. De afspraken die toen zijn gemaakt, kunt u vinden op www.natuurlijkkapitaal.com.

Om kort te gaan: IWE vindt dat NATUURLIJK KAPITAAL hoofdletters verdient en daar handelen we naar. Dat is een zaak van lange adem en niet van snel gewin. Het complexe en innovatieve project ‘Duurzaam Water Eerbeek’ heeft ertoe geleid dat water wordt hergebruikt en biogas toepassing vindt als aardgasvervanger.

VAN AFVALWATER NAAR SCHOON WATER

In de lineaire economie delven we grondstoffen, maken we er producten van en gooien we die op den duur weg. In plaats van grondstoffen weg te gooien, kunnen we ze veel beter hergebruiken in nieuwe producten. Water is zo’n grondstof, net als de stoffen die erin zitten.

Bij Industriewater Eerbeek ontvangen we ‘afvalwater’ van de drie papierfabrieken. Dat water bevat waardevolle stoffen die we kunnen terugwinnen of omzetten in biogas. Omdat de bacteriën die het water zuiveren pas goed gedijen als er behalve organische voedingsstoffen (vetten en suikers), stikstof en fosfor in zit, mengen we afvalwater van verschillende bedrijven door het afvalwater van de papierindustrie. De bacteriën zuiveren dat watermengsel en zetten een deel daarvan om in biogas.

In dat biogas zit nog heel veel zwavel. Dat halen we eruit en willenwe dat binnen afzienbare tijd verkopen aan de landbouw. Druiven en cranberry’s hebben baat bij een zwavelrijke bodem, zwavel kan bovendien worden aangewend als gewasbescherming tegen schimmels.

De bacteriën uit het anaerobe zuiveringsproces zijn zelf ook een waardevolle grondstof. Deze verkopen we in de vorm van bacteriekorrels. Het surplus aan bacteriën uit het aerobe zuiveringsproces kan niet verkocht worden maar levert wel een nuttige grondstof op door verbranding. Dit verbranden gebeurt onder andere in de thermische conversie-installatie (TCI) in Duiven. Deze installatie voedt een stoomketel die er groene stroom van maakt. De as die na verbranding overblijft is een mooie grondstof voor de cementindustrie en de wegenbouw.

Als het water is gezuiverd zit er nog wel veel kalk in. Dit kalk verstopt de sproeiers van de papierindustrie en moet er zoveel mogelijk uit worden gehaald. Dat is mogelijk door de balans te verstoren van calcium, bicarbonaat. Wij doen dat in het door onszelf ontwikkelde en inmiddels gepatenteerde proces door CO2 te strippen, waardoor calciumcarbonaat (kalk) neerslaat in de onthardingstanks. De agrarische sector voegt het kalk toe aan het stro waarin de koeien liggen; zo worden ziekten voorkomen.

Het water dat aan het einde overblijft, is zo zuiver dat het direct in het proces van papierfabriek DJP De Hoop kan worden ingezet. Daardoor hoeft het bedrijf minder grondwater te onttrekken en heeft het minder chemicaliën nodig.

Industriewater Eerbeek
Kanaalweg 8a 6961 LW Eerbeek – Postbus 13 6960 AA Eerbeek – Telefoon 0313 – 670 470