PROCESSEN INDUSTRIEWATER EERBEEK

Het afvalwater van de papierfabrieken komt via een riolenstelsel binnen bij Industriewater Eerbeek. Dit water bevat vaste en opgeloste stoffen. De vaste stoffen (voornamelijk vezels, krijt en klei) worden van het water met opgeloste stoffen (voornamelijk organisch materiaal) gescheiden door bezinking.

In drie biologische stappen worden de opgeloste stoffen uit het afvalwater gezuiverd. Bacteriën die dit moeten doen, hebben behalve de vervuiling in het water nog stikstof en fosfaat nodig. Deze nutriënten worden aangevuld met specifiek afvalwater van andere bedrijven. Hierdoor zijn chemicaliën overbodig.

Tijdens de eerste stap van het zuiveringsproces zetten bacteriën ongeveer 80 procent van het opgeloste organische materiaal om in biogas. Dit gebeurt onder anaerobe (zuurstofloze) omstandigheden. (1 meer weten over Anaeroob zuiveren). De aangroei van bacteriën wordt regelmatig afgeroomd en verkocht aan nieuwe zuiveringsinstallaties of aan installaties die hun bacteriën verloren zijn.

In de tweede zuurstofrijke stap worden de resten (ca. 5 procent) van gemakkelijk verwijderbaar organisch materiaal uit het water gezuiverd en wordt ook de geuremissie van het anaerobe proces gereduceerd. De organische vervuiling, die moeilijker te verwijderen is, wordt tijdens de derde stap aangepakt. Dit is een robuust proces waarin aerobe (zuurstofminnende) bacteriën worden ingezet. Aan het einde van de derde stap is het water schoon.

In het laatste traject van het reinigingsproces vindt de scheiding van bacteriën en water plaats. Daarna kan het water in de IJssel worden geloosd. De bacteriën worden teruggevoerd naar het begin van de derde processtap en doen daar opnieuw dienst als vuilverwijderaars. De aangroei van bacteriën wordt voortdurende afgeroomd en naar de slibverwerking gebracht.

Een deel van het gezuiverde water vloeit naar de retourwaterbereidingsinstallatie. Daar wordt het zonder toevoeging van chemicaliën ontdaan van een overmaat aan opgeloste kalk. Na filtratiestappen en desinfectie wordt het retourwater (terug)geleverd aan papierfabriek Stora Enso De Hoop Mill, die het gebruikt als proceswater en als vervanger van grondwater. Een klein deel van het retourwater gebruikt IWE zelf als vervanging van grondwater. De kalk die bij dit proces vrijkomt, wordt tot 80 procent ontwaterd en als kalkmeststof verkocht. (2 meer weten over de bereiding van retourwater).

Het biogas dat vrijkomt bij de anaerobe zuivering wordt met een wasvloeistof voor 99 procent gereinigd van zwavelhoudende stoffen ( H2S). In een biologische reactor wordt de vervuilde wasvloeistof geregenereerd door zwavel af te scheiden. (3 meer weten over de biologische biogasontzwavelingstechniek).

Daarna kan de wasvloeistof opnieuw dienstdoen. Vocht en het laatste beetje  H2S in het biogas worden nog verwijderd voordat het als aardgasvervanger richting Stora Enso De Hoop Mill gaat.

Het bezonken slib van de papierfabrieken en de afgeroomde bacteriën uit het laatste aerobe zuiveringsproces worden na ontwatering gedroogd met biogas. Hierdoor is het niet langer biologisch actief, stinkt het niet meer en is het geschikt als basisproduct voor verschillende toepassingen. Onderzoek moet uitwijzen wat uiteindelijk de beste toepassing is.

Industriewater Eerbeek
Kanaalweg 8a 6961 LW Eerbeek – Postbus 13 6960 AA Eerbeek – Telefoon 0313 – 670 470