IWE 2021

Klik op de elementen in de afbeelding voor meer informatie.

IWE 2021
PROCESWATER / INFLUENT VOORBEZINKING Buffer Nutriënten (afvalwater) Voorverzuring Anaerobe zuivering Biogas Overtollige bacteriën Beluchting Aerobe zuivering Nabezinking Waterlozing Ijssel Ontharding Desinfectie en filtratie Droging slib

PROCESWATER / INFLUENT

Het afvalwater (met vaste en opgeloste stoffen) van de papierfabrieken komt via een riolenstelsel bij Industriewater Eerbeek.

VOORBEZINKING

De vaste stoffen (vezels, krijt en klei), scheiden zich van het water met opgeloste stoffen (organisch materiaal). Industriewater Eerbeek zuivert de opgeloste stoffen met bacteriën, die behalve de vervuiling in het water stikstof en fosfaat nodig hebben.

Buffer

Het overtollige water wordt opgeslagen in de buffer.

Nutriënten (afvalwater)

We vullen deze nutriënten aan met specifiek afvalwater van andere bedrijven waardoor chemicaliën overbodig zijn.

Voorverzuring

Het water wordt voorverzuurd in een overkapte voorverzuringstank met twee compartimenten van ieder 1250 m3.

Anaerobe zuivering

In de eerste stap van het zuiveringsproces zetten bacteriën ongeveer 75 procent van het opgeloste organische materiaal om in biogas.
Dit gebeurt onder anaerobe (zuurstofloze) omstandigheden waarin de bacteriën zich zo snel vermenigvuldigen dat we ze regelmatig moeten afromen.

Biogas

We reinigen het biogas dat vrijkomt bij de anaerobe zuivering met een wasvloeistof die 99 procent van de zwavelhoudende stoffen (H2S) verwijdert. Een biologische reactor regenereert de vervuilde wasvloeistof door zwavel af te scheiden. Daarna gaat de wasvloeistof opnieuw het proces in. Voordat het biogas geleverd wordt aan DS Smith De Hoop verwijdert IWE nog vocht en het laatste beetje H2S.

Overtollige bacteriën

We verkopen deze overtollige bacteriën aan zuiveringsinstal­laties die ze kunnen gebruiken.

Beluchting

De tweede, zuurstofrijke stap zuivert de resten (circa 10 procent) van gemakkelijk afbreekbaar organisch materiaal uit het water. Deze stap reduceert ook de geuremissie.

Aerobe zuivering

Aerobe of zuurstofminnende bacteriën doen hun werk. Aan het einde van deze derde stap is het water schoon.

Nabezinking

In de laatste stap van het reinigingsproces halen we de bacteriën uit het water; zij doen opnieuw dienst als vuilverwijderaars het begin van de derde processtap. Overtollige bacteriën gaan naar de slibverwerking.

Waterlozing Ijssel

Een deel van het gezuiverde water wordt geloosd in de IJssel.

Ontharding

Een deel van het gezuiverde water vloeit naar de retourwaterbereidingsinstallatie, die het zonder toevoeging van chemicaliën ontdoet van een overmaat aan opgeloste kalk.

Desinfectie en filtratie

Na filtratie en desinfectie gaat dit retourwater naar papierfabriek DS Smith De Hoop, dat het water gebruikt in zijn processen en als vervanger van grondwater. IWE gebruikt een deel ervan als vervanging van grondwater.

Droging slib

Het bezonken slib van de papierfabrieken en de afgeroomde bacteriën wordt na ontwatering extern verwerkt.